Формирането и разпределението на банковата печалба. Приходи на търговските банки

Бързите кредити онлайн и банковата печалба

Банките получават приходи от различни източници. Техният основен доход са лихвите, получени срещу предоставените бързи кредити на фирми, граждани и други банки. Размерът на доходите от лихви по кредити онлайн зависи от три основни фактора:

Първите два фактора се обуславят преди всичко от характера на провежданата от банката кредитна политика пари на заем, а върху нивото на лихвените проценти оказват влияние още:
– търсенето и предлагането на кредити;
– темпът на инфлацията*
– парично-кредитната политика на централната банка;
– размерът, срокът, видът потребителски кредити и обезпечението на кредитите;
– рискът яри кредитните сделки и др.
Вторият по значение източник на банкови приходи са доходите от инвестиции в ценни книжа. Тяхната величина зависи от три основни фактора:
—величината на портфейла от ценни книжа
—структурата на портфейла по интернет банкиране видове ценни книжа доходността на отделните видове ценни книжа
При операциите с ценни книжа банките получават и друг вид допълнителен доход във връзка с -тяхната покупко-продажба, който се нарича положителни разлики при покупко-продажбата на ценни книжа. Аналогичен характер имат и доходите при операциите с валута поД формата на положителни курсови разлики.
Срещу извършването на множество други сделки и услуги, като преводни операции, доверителни операции, консултантски услуги, предлагане на информация от различен характер и други Подобни, банките кредити без доказване на доход получават определено възнаграждение под формата на комисиони.

Разходи на търговските банки

Банковите разходи могат да се разделят на две основни групи:
финансови разходи административно-управленски разходи
Финансовите разходи са най-съществени, защото съответстват на основната финансова дейност на банките. Те са променливи разходи, защото техният размер до голяма степен се обуславя бързи заеми от мащабите на извършената банкова дейност. Такива са:
разходите за платени лихви на вложителите или на други банки за ползувани от тях кредити;
отрицателните разлщси при операциите с ценни книжа;;
отрицателните курсови разлики при покупко-продажбата на валута;
платените комисиони и др.

Основен финансов разход са платените лихви. Размерът на лихвените разходи зависи от три основни фактора:
— величината на депозитите и другите привлечени средства —е» структурата на привлечените ресурси
— равнището на лихвените проценти по отделните видове депозити и другите привлечени средства
Административно-управленските разходи обхващат разходите по заеми онлайн експлоатацията на банковото имущество (амортизации, ремонт, застраховки и др.), разходи за работна заплата на персонала, за реклама и т.н. Те имат условно-постоянен характер, т.е. в известна степен са фиксирани и не зависят пропорционално от обема на извършената дейност.