Видове финансови препоръки

Инвеститорът има за избор следните видове препоръки:
* покупко-продажба по актуалните пазарни цени;
* покупко-продажба по установените цени;
* покупко-продажба “стоп”;
* покупко-продажба “стоп” по установени цени.
Реализирането на покупко-продажба по пазарните цени се препоръчва да става веднага . Реализирането на трите останали препоръки зависи от колебанията на пазара и обикновено се реализира с известно закъснение. Инвеститорът може да определи времетраенето на своите препоръки, да препоръча реализиране на своите препоръки в продължение на един ден или отказване.

* Покупко-продажба по актуалните пазарни цени.
Реализирането на тази препоръка следва след достигането на най-добрата в момента цена, когато препоръкатта е добра на борсата. Предимство на тази препоръка е сигурността в нейната моментална реализация. Недостатък е несигурността по отношение на цената. Ако например пазарната цена на акции на IBM е 110 лева, инвеститорът най-вероятно ще ги купи по 110 лева, но може също така да си ги достави по 109 7/8 или 110 1/8 лева.

* Покупко-продажба по установените цени.
Реализирането на препоръка става по цени, определени от инвеститора или при по-добри цени. Например, ако инвеститорът иска да купи акции на фирмата IBM по 110 лева, то агентът може да ги намери по 110 лева или по-евтино. Ако инвеститорът иска да продаде акции на фирмата IBM по 110 лева, то агента може да ги продаде по 110 лева или още по-скъпо. Предимство на тази препоръка е сигурността по отношение на цената, а недостатък – несигурността по отношение на срока за нейното реализиране.

* Покупко-продажба “стоп”.
Препоръката “стоп” автоматично се променя в препоръка “покупко-продажба по актуални пазарни цени”, ако по време на колебанието на цените, пазарната цена се изравнява с цената, установена от инвеститора. Да допуснем, че пазарната цена на акциите ABC е 25 лева. Собственикът на акциите ABC може да даде препоръка за продажбата на тези акции по 23 7/8 лева. Ако цената на акцията спадне до 23 7/8 или по-ниско, препоръката “стоп” може да се различава от цената 23 7/8. Инвеститорът може също да препоръча да се купят акциите на фирмата ABC, когато тяхната пазарна цена достигне 26 лева. Ако пазарната цена на акциите ABC достигне 26 лева, препоръката се променя автоматично в препоръка по актуалните пазарни цени, т.е. ще бъде реализирана по най-добрата възможна за постигане цена. Предимство на тази препоръка е сигурността на реализацията при достигане определено ниво на цените. Инвеститорът използва тази препоръка, за да минимализира потенциалните загуби. Недостатък на препоръката е несигурността по отношение на цените и срока за реализация.

* Покупко-продажба “стоп” по установената цена.
Тази препоръка функционира подобно на препоръката “стоп”, с тази разлика, че няма да бъде реализирана по цени, от които инвеститора няма сметка. Оперирайки с по-горния пример, препоръките “стоп лимит” от продажбата на акции на ABC по 23 7/8 няма да бъдат реализирани, ако цената спадне до 23 7/8 лева, 23 3/4 лева, 23 5/8 лева, и т.н. Да се реализира тази препоръка става възможно, когато пазарната цена се увеличи най-малко до 23 7/8 лева. Предимство на препоръката е сигурността по отношение на цената, недостатък – несигурност по отношение на срока на реализирането.

* Практически съвети.
– Купувай бавно, продавай бързо
Инвеститорите, които имат намерение да купуват акции или други финансови инструменти, могат да си позволят да издават препоръки по установената цена, т.е. по цена, 5% или по 10% по-ниска от последната пазарна цена. Инвеститорите, които имат намерение да продават акции, трябва да издават препоръки по актуалните пазарни цени или препоръките “стоп”.
– При издаването на препоръки да не използваме кръгли числа.
По-голяма част от инвеститорите издават препоръки за купуването (търсенето) или продажбата (предлагането), оперирайки с кръгли числа, например 25, 50 и т.н. Търговията с акции се извършва според цените, които се променят на всеки 1/8 лева. Ако се издаде препоръка “стоп”, то тя е по-ниска от 50 лева, например 49 3/4 лева. Ако искаме да купим акции, трябва да оперираме с цени по-високи от 24 лева, например 24 1/8 лева или повече от 50 лева, например 50 1/4 лева.